diumenge, 22 de novembre de 2020

L7 BOLA GEOMÈTRICA

 En la entrada L05 repassarem les FIGURES PLANES en una presentació.

D' aquesta extraguem per recordar el següent: 


      La construcció dels polígons ja les vam estudiar el curs anterior. Ho recordeu? Vam fer MÈTODES PARTICULARS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE POLÍGONS. I hi havien dos casos: un primer cas si la dada és el costat i un segon cas si la dada és el radi de la circumferència circumscrita al polígon, és a dir, el radi de la circumferència que té al polígon inscrit perquè els seus vèrtexs són punts de la circumferència. 
   
 Per a fer el següent treball només ens cal recordar com es construïa un PENTÀGON REGULAR DONAT EL RADI. Refresquem memòria:

    Arribats ací us comente que anem a construir una BOLA GEOMÈTRICA basada en aquest polígon. Mira unes quantes:


Necessitarem com a material: compàs, escaire i cartabó, llapis, tisores i cartolines de colors a gust de l'alumne. I construir un total de 12 pentàgons regulars de radi 2 cm.

Ull: Només ens caldrà en realitat construir 1 perquè aquest una vegada retallat ens pot servir de plantilla per a fer la resta.

Una vegada disposem del material, comencem pas a pas:
1) A la cartolina de color triat dibuixar un pentàgon regular de radi 2 cm.
2) Mitjançant mediatrius, trobar el punt mitjà de cada costat.
3) Traçar una semicircumferència a cada costat. Vorer imatge:
4) Retallar el resultat.
5) Fer-lo servir com a plantilla per aconseguir 12 iguals (del mateix color o 6 d'un i 6 d'altre, o 3-3-3-3, etc.)
6) Fer talls als costats com indica la línia roja del següent gràfic:
Interessaria sobrepassar un poc el punt mitjà del costat per a facilitar l'encaix posterior de les diferents parts. 
7) Encaixar les peces amb compte. Els semicercles poden ajudar a encaixar millor les cares i ho haveu aconseguit. Felicitats! 👍

 treball extret d'internet
 treball de Marc Pastor

treball d'Ami Montenegro, el de l'esquerre, i de Bibi López, el de la dreta.

    En realitat, aquesta bola geomètrica és un DODECAEDRE REGULAR. Fixeu-vos bé en el seu desenvolupament i ho comprovareu!


dilluns, 16 de novembre de 2020

INTRODUCCIÓ

Objectius mínims i criteris avaluació (departament Arts Plàstiques)

NORMES EPVA 1r, 2n, 3er i 4rt

Assistència:

    L' assistència i la puntualitat són obligatòries.

    El 20% de faltes suposarà tramitar l’abandonament d’assignatura.

Materials personals:

    L’alumnat durà sempre a classe els estris necessaris per a treballar i tindrà cura d'ells.

    En cas contrari freqüent es notificarà a la família i, s'avaluarà com a actitud negativa. 

    L’alumnat es responsabilitza dels seus treballs una vegada estan corregits i retornats.

    Es poden demanar els treballs en qualsevol moment del curs.

Entrega de treballs:

    La data d’entrega és fixa.

    Fora de plaç la nota quedarà menguada un 50%.

    Una vegada arribada la fi del trimestre, si falten treballs per entregar aquests computaran com a 0.

    Si la nota procedimental global del trimestre no ix aprovat en un 5 caldrà fer una recuperació al següent trimestre. La recuperació consistirà en una nova entrega de treballs no aprovats o no realitzats.

    Suposarà el 40% de la nota en 2n, 3r i 4t. En 1r suposarà el 70%.

Exàmens:

    La data és fixa.

    Cal justificant metge si no es presenten a l’examen.

    Suposarà el 40% de la nota. En 1r no es realitzaran al ser optativa.

Actitud:

    Comportament a l’aula i implicació en l’assignatura.

    Ús, i cura dels materials personals i dels companys.

    Manteniment de l’aula.

    Entrega d'allò demanat (material, deures, treballs, etc.) en plaç.

    Suposarà el 20% en 2n, 3r i 4t. En 1r suposarà el 30%.


LLISTA DE MATERIALS (Es demanaran al llarg del curs segons les necessitats).

Bloc de dibuix (format A4 amb marges)

Llapis o protamines HB ó 2H

goma blanca de dibuix

estilògrafs

escaire, cartabò, regle numerat sense escalò

compàs articulat amb adaptador

retoladors de colors (min. 12)

colors de fusta (min. 12)

tisores i barra de pegament

bloc de cartolines de color

acetat A4

colors tèmpera (Magenta, Cyan, Groc, Blanc i Negre), pinzells fi i mitjà (4 i 8).


MÉS SOBRE LA MATÈRIA:
dimecres, 11 de novembre de 2020

L7 SIMETRIA RADIAL GEOMÈTRICA

 


Tot seguit resolució d' Ana Vañó:

I de Daniela Pallás:

Amb els dos treballs junts tenim un bon exemple d' IGUALTAT ja què es van coordinar per a anar repassant la mateixa estructura geomètrica i per a anar pintant amb els mateixos colors. Va quedar genial! Gràcies xiques! 
 

L14 FREDS + CÀLIDS

 Per a comprovar la sensació tèrmica que ofereixen els colors anem a dividir la làmina en dues parts iguals. A cada part farem un dibuix dif...