dilluns, 16 de novembre de 2020

INTRODUCCIÓ

Objectius mínims i criteris avaluació (departament Arts Plàstiques)

NORMES EPVA 1r, 2n, 3er i 4rt

Assistència:

    Assistència i la puntualitat són obligatòries.

    Cada 3 retards compten com una falta no justificada

    Per cada falta no justificada es resta 0,2 de la nota final de trimestre.

    El 20% de faltes suposarà tramitar l’abandonament d’assignatura.

Materials personals:

    L’alumnat durà sempre a classe els estris necessaris per a treballar.

    En cas contrari es notificarà a la família i es sancionarà. La reiteració comportarà resta

    de nota i possibles mesures de disciplina d’acord al RRI.

    L’alumnat es responsabilitza del seus treballs una vegada estan corregits i retornats.

    Es pot demanar la carpeta de treballs en qualsevol moment del curs.

Entrega de treballs:

    La data d’entrega és fixa.

    Fora de plaç es lleva de 1 a 2 punts.

    Si falten làmines no es pot aprovar i s’acumulen per al segon trimestre.

    S’entrega la teoria el dia de l’examen en subcarpeta.

    Suposarà el 40% de la nota en 2n, 3r i 4t. En 1r suposarà el 70%.

Exàmens:

    La data és fixa.

    Cal justificant metge si no es presenten a l’examen.

    Suposarà el 40% de la nota. En 1r no es realitzaran al ser optativa.

Actitud:

    Comportament a l’aula i implicació en l’assignatura.

    Ús, i cura dels materials personals com dels companys.

    Manteniment de l’aula.

    Entrega de llibreta i treballs.

    Suposarà el 20% en 2n, 3r i 4t. En 1r suposarà el 30%.


LLISTA DE MATERIALS (Es demanaran al llarg del curs segons les necessitats).

Carpeta A4 plus nom ben visible curs i grup

Làmines A4 canson sense marge

Llapis o protamines Hb o 2h

goma blanca de dibuix

retolador negre per a repassar pilot 05

escaire, cartabò, regle numerat sense escalò

compàs articulat amb adaptador

retoladors de colors (min. 12)

colors de fusta (min. 129)

Llibreta d’apunts per a plàstica, es presenta en subcarpeta de plàstic allò que pertoque

tissores i barra de pegament

bloc de cartolines de color

acetat A4

colors tèmpera (Magenta, Cyan, Groc, Blanc i Negre), pinzells fi i mitjà (4 i 8).

Cap comentari:

Publica un comentari

L7 BOLA GEOMÈTRICA

 En la entrada L05 repassarem les FIGURES PLANES en una presentació. D' aquesta extraguem per recordar el següent:        La construcció...